Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg; MgO; Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 34,024 % theo khối lượng) trong dung dịch HCl dư thấy có 4,453 mol HCl phản ứng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch Y chỉ chứa HCl dư và 222,8575 gam muối clorua đồng thời thấy thoát ra 4,48 lít (đkc) khí Z gồm NO; H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 8. Phần trăm khối lượng MgO trong X gần nhất với giá trị nào dưới đây? A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 30%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
// Phần khí tính được nNO = nH2 = 0,1 Ban đầu đặt mX = m —> nO = 0,34024m/16 Do chỉ thu được muối clorua nên bảo toàn O: nH2O = 0,34024m/16 – 0,1 Bảo toàn khối lượng: m + 4,453.36,5 = 222,8575 + 0,2.16 + 18(0,34024m/16 – 0,1) —> m = 100 Vậy nO = 2,1265 và nH2O = 2,0265 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,05 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,075 Đặt a, b, c là số mol Mg, MgO, Fe3O4 trong X —> nO = b + 4c + 0,075.6 = 2,1265 mX = 24a + 40b + 232c + 180.0,075 = 100 Bảo toàn điện tích: 2(a + b) + 2(3c + 0,075) + 0,05 = 4,453 Giải hệ trên: a = 0,54 b = 1,3165 c = 0,09 —> %MgO = 1,3165.40/100 = 52,66% (Làm như trên là không chính xác, vì dung dịch X chứa cả Fe2+ và Fe3+, tuy nhiên không đủ dữ kiện để tính)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP