Crackinh hoàn toàn butan thu được hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Crackinh hoàn toàn b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Crackinh hoàn toàn butan, thu được hỗn hợp khí X gồm CH4, C3H6, C2H4, C4H8, H2 và C4H6 (biết số mol C2H4 bằng số mol C2H6). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Mặt khác, hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch. Thành phần phần trăm về số mol của C4H6 trong hỗn hợp X là? A. 16,67% B. 9,091% C. 22,22% D. 8,334%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,4 —> nC4H10 ban đầu = 0,1 C4H10 —> CH4, + C3H6 C4H10 —> C2H6 + C2H4 C4H10 —> H2 + C4H8 C4H10 —> 2H2 + C4H6 nC3H6 + nC2H4 + nC4H8 + nC4H6 = nC4H10 = 0,1 (1) nC3H6 + nC2H4 + nC4H8 + 2nC4H6 = nBr2 = 0,12 (2) (2) – (1) —> nC4H6 = 0,02 nX = (1) + (2) = 0,22 —> %nC4H6 = 9,091%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP