Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3, thu được dung dịch Y, có 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm NO và NO2 (có tỉ khối so với hiđro bằng 19) thoát ra và còn lại 6 gam chất rắn không tan. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch Y, lọc tách kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 80 gam chất rắn. Thành phần phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là A. 38,72% B. 61,28% C. 59,49% D. 40,51%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO (0,2) và NO2 (0,2) Đặt a, b là số mol Fe3O4 và Cu đã phản ứng. Bảo toàn electron: 2a + 0,2.3 + 0,2.1 = 2b m rắn = 160.3a/2 + 80b = 80 —> a = 0,15 và b = 0,55 mX = 232a + 64b + 6 = 76 Nếu phần dư chỉ có Cu: %Cu = (64b + 6)/76 = 54,21% Nếu phần dư chỉ có Fe3O4: %Cu = 64b/76 = 46,32% —> 46,32% < %Cu < 54,21%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP