Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở Y và Z (Z có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,53 mol O2. Mặt khác, thủy phân hết m gam X cần dung dịch chứa 0,3 mol KOH sau phản ứng thu được 35,16 gam hỗn hợp muối T và một ancol no, đơn chức mạch hở Q. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp muối T ở trên cần vừa đủ 1,08 mol O2. Công thức của Y là A. C5H6O2. B. C4H8O2. C. C4H6O2. D. C5H8O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nQ = nKOH = 0,3 Đốt Q cần nO2 = 1,53 – 1,08 = 0,45 CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O 0,3……………….0,45 —> n = 1 —> Q là CH3OH. Đặt công thức chung của X là CmH2m+2-2kO2 CmH2m+2-2kO2 + (1,5m – 0,5k – 0,5)O2 —> mCO2 + (m + 1 – k)H2O nO2 = 0,3(1,5m – 0,5k – 0,5) = 1,53 Bảo toàn khối lượng —> mX = 0,3(14m – 2k + 34) = m muối + mCH3OH – mKOH = 27,96 —> m = 4,6 và k = 2,6 —> C4H10-2yO2 (0,12 mol) và C5H12-2zO2 (0,18 mol) (Trong đó số mol tính theo C trung bình là 4,6 và y, z là độ không no tương ứng của Y và Z) —> k = (0,12y + 0,18z)/0,3 —> 2y + 3z = 13 Do 1 ≤ y ≤ 3 nên y = 2 và z = 3 là nghiệm duy nhất. Vậy Y là C4H6O2 và Z là C5H6O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP