Cho 51 48 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 51,48 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 51,48 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z (MX < MY < MZ) là 3 peptit mạch hở được tạo thành bởi glyxin và valin. Đốt cháy hoàn toàn mỗi chất X hoặc Y hoặc Z trong hỗn hợp A đều thu được số mol CO2 và H2O hơn kém nhau 0,04 mol. Mặt khác, đun nóng hoàn toàn hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch B chứa 69,76 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất với A. 48,85% B. 48,90% C. 48,95% D. 49,00%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi A thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mA = 57a + 14b + 18c = 51,48 nCO2 – nH2O = (2a + b) – (1,5a + b + c) = 0,04.3 m muối = 57a + 14b + 40a = 69,76 —> a = 0,52; b = 1,38; c = 0,14 nVal = b/3 = 0,46 và nGly = a – nVal = 0,06 Do nCO2 > nH2O —> A không chứa đipeptit. Số N = a/c = 3,71 —> A chứa tripeptit. nTripeptit = 2(nCO2 – nH2O) = 0,08 Peptit còn lại có số mol 0,14 – 0,08 = 0,06 và có p nguyên tử N. nN = 0,08.3 + 0,06n = 0,52 —> n = 4,67: Số không nguyên nên phải có 2 peptit còn lại —> A có 1 tripeptit. Dễ thấy nGly < nTripeptit nên tripeptit là (Val)3 (0,08) nTetrapeptit = nCO2 – nH2O = 0,04 —> Peptit thứ 3 (0,02 mol) có q nguyên tử N. nN = 0,08.3 + 0,04.4 + 0,02q = 0,52 —> q = 6 Tetrapeptit: (Gly)u(Val)4-u Hexapeptit: (Gly)v(Val)6-v nGly = 0,04u + 0,02v = 0,06 —> 2u + v = 3 —> u = 0, v = 3 hoặc u = v = 1 MX < MY < MZ nên: X là (Val)3 (0,08), Y là (Val)4 (0,04) và Z là (Gly)3(Val)3 (0,02) Hoặc X là (Val)3 (0,08), Y là (Gly)(Val)3 (0,04) và Z là (Gly)(Val)5 (0,02) —> %X = 48,95%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP