Hỗn hợp X gồm metan propen và isopren...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metan,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 13,50 gam X cần vừa đủ 33,264 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,09 mol brom. Giá trị của a là A. 0,135. B. 0,270. C. 0,180. D. 0,090.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CH4, C3H6 và C5H8 —> Dạng chung CnHn+3 CnHn+3 + (1,25n + 0,75)O2 —> nCO2 + (0,5n + 1,5)H2O 13,5/(13n+3)……………1,485 —> n = 7/3 —> nX = 0,405 Để làm no 1 phân tử X cần 2n + 2 – (n + 3) = n – 1 nguyên tử H. CnHn+3 + (0,5n – 0,5)Br2 —> Sản phẩm 0,405……………….0,27 Tỉ lệ: 0,405 mol X phản ứng hết với 0,27 mol Br2 a……………………………………0,09…….. —> a = 0,135

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP