Hợp chất X có công thức C6H10O5 trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X có công t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X có công thức C6H10O5 (trong phân tử không chứa nhóm -CH2-). Khi cho X tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol X đã phản ứng. Từ X thực hiện các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol): (1) X —> Y + H2O (2) X + 2NaOH —> 2Z + H2O (3) Y + 2NaOH —> Z + T + H2O (4) 2Z + H2SO4 —> 2P + Na2SO4 (5) T + NaOH —> (t°, CaO) Na2CO3 + Q (6) Q + H2O —> G Biết rằng X, Y, Z, T, P, Q, G đều là các hợp chất hữu cơ mạch hở. Trong các phát biểu sau, số phát biểu đúng là: (a) P tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol P phản ứng (b) Q có khả năng thúc đẩy hoa mau chín (c) Hiđro hóa hoàn toàn T (Ni, t°) thì thu được Z (d) G có thể dùng để sản xuất xăng sinh học

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaHCO3 —> nCO2 = nX —> X có 1COOH X + Na —> nH2 = nX —> X có thêm 1OH X không chứa nhóm CH2 —> X là HO-CH(CH3)-COO-CH(CH3)-COOH (1) —> Y là CH2=CH-COO-CH(CH3)-COOH (2) —> Z là HO-CH(CH3)-COONa (3) —> T là CH2=CH-COONa (4) —> P là HO-CH(CH3)-COOH (5) —> Q là CH2=CH2 (6) —> G là CH3-CH2OH Các phát biểu đúng: a, b, d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP