Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết a mol kh...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,4M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 15,76 gam kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì đã dùng 120 ml. Giá trị của a là A. 0,16. B. 0,18. C. 0,12. D. 0,20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + HCl có thoát khí nên trong X còn CO32- hoặc HCO3-. Từ nồng độ 2 bazơ —> nNa+ = 2,5nBa2+. nBaCO3 = 0,08 TH1: X không có OH- dư. nHCl = 0,12 —> nCO32- = 0,12 X chứa CO32- nên Ba2+ đã hết —> nBa2+ = 0,08 —> nNa+ = 0,2 Dung dịch X chứa Na+ (0,2), CO32- (0,12) và HCO3-: Vô lý, loại TH2: X có OH- dư —> X không có HCO3-. nOH- = x và nCO32- = y —> x + y = 0,12 Bảo toàn điện tích —> nNa+ = x + 2y —> x + 2y = 2,5.0,08 —> x = 0,04 và y = 0,08 Bảo toàn C —> a = nBaCO3 + y = 0,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP