Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch X chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa thu được và số mol Ba(OH)2 thêm vào được biểu diễn trên đồ thị sau: Mặt khác, nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với? A. 5,4 B. 5,45 C. 5,5 D. 5,55

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi Al(OH)3 bị hòa tan hết thì nBaSO4 = 0,03 —> nAl2(SO4)3 = 0,01 —> nAl3+ = 0,02 và nSO42- = 0,03 Trong thí nghiệm sau, nBa(OH)2 = 0,02 và nNaOH = 0,03 —> nBa2+ = 0,02 và nOH- = 0,07 —> nBaSO4 = 0,02 Dễ thấy 4nAl3+ > nOH- > 3nAl3+ nên Al3+ đã kết tủa hết sau đó Al(OH)3 bị hòa tan trở lại một phần. nOH- = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,01 —> m↓ = mBaSO4 + mAl(OH)3 = 5,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP