Đun nóng 28 2 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 28,2 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 28,2 gam hỗn hợp E chứa hai este đều đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol và 24,72 gam muối. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 1700C thu được hỗn hợp 2 anken kế tiếp. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp 2 anken này cần dùng 1,08 mol O2. Mặt khác 0,4 mol E làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là A. 0,62 B. 0,58 C. 0,68 D. 0,64 [email protected] trả lời 08.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt ancol cần O2 giống như anken —> nCO2 = nO2/1,5 = 0,72 nE = nNaOH = nAncol = e —> nH2O = e + 0,72 mAncol = mC + mH + mO = 0,72.12 + 2(e + 0,72) + 16e = 18e + 10,08 Bảo toàn khối lượng: 28,2 + 40e = 24,72 + (18e + 10,08) —> e = 0,3 —> M ancol = (18e + 10,08)/e = 51,6 —> C2H5OH (0,18) và C3H7OH (0,12) Muối gồm ACOONa (0,18) và BCOONa (0,12) m muối = 0,18(A + 67) + 0,12(B + 67) = 24,72 —> 3A + 2B = 77 —> A = 25 và B = 1 là nghiệm duy nhất E gồm CH≡COO-C2H5 (0,18) và HCOO-C3H7 (0,12) nBr2 = 0,18.2 + 0,12 = 0,48 Tỷ lệ: 0,3 mol E làm phản ứng vừa đủ với 0,48 mol Br2 —> 0,4 mol E phản ứng vừa đủ với 0,4.0,48/0,3 = 0,64 mol Br2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP