Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HNO3 vào dung dịch NaHCO3. (b) Đun nóng ống nghiệm chứa bột (NH4)2CO3. (c) Cho SiO2 vào dung dịch HNO3. (d) Cho NaOH vào dung dịch NaHCO3. (e) Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3. (f) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH. Số thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) HNO3 + NaHCO3 —> NaNO3 + CO2 + H2O (b) (NH4)2CO3 —> NH3 + CO2 + H2O (c) (d) NaOH + NaHCO3 —> Na2CO3 + H2O (e) NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl (f) CO2 + NaOH —> Na2CO3 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP