Đun nóng 33 68 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 33,68 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 33,68 gam hỗn hợp gồm Zn và S trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl loãng, dư thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H­2 bằng 10,6. Đốt cháy hoàn toàn Y bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm khí và hơi được hấp thụ hoàn toàn trong 100 gam dung dịch NaOH 16%, thu được dung dịch Z. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Viết phương trình phản ứng. Tính nồng độ phần trăm các muối trong dung dịch Z.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + HCl —> Hỗn hợp khí Y nên X chứa Zn dư Đặt nZn phản ứng = a và nZn dư = b Zn + S —> ZnS a……..a………..a ZnS + 2HCl —> ZnCl2 + H2S a…………………………………a Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2 b……………………………..b mhh = 65(a + b) + 32a = 33,68 mY = 34a + 2b = (a + b).10,6.2 —> a = 0,24 và b = 0,16 Đốt cháy Y: 2H2S + 3O2 —> 2SO2 + 2H2O 0,24………………….0,24……..0,24 2H2 + O2 —> 2H2O 0,16………………..0,16 Khí và hơi gồm SO2 (0,24) và H2O (0,4) nNaOH = 100.16%/40 = 0,4 —> nNaOH/nH2S = 1,67 —> Tạo 2 muối SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O u…………2u……………..u SO2 + NaOH —> NaHSO3 v…………v……………..v nSO2 = u + v = 0,24 nNaOH = 2u + v = 0,4 —> u = 0,16 và v = 0,08 mddZ = mSO2 + mH2O + mddNaOH = 122,56 C%Na2SO3 = 126u/122,56 = 16,45% C%NaHSO3 = 104v/122,56 = 6,79%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP