Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a) 1,5 mol nguyên tử Al;

b) 0,5 mol phân tử H2;

c) 0,25 mol phân tử NaCl;

d) 0,05 mol phân tử H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1,5 x 6.1023 = 9.1023 nguyên tử al.

0,5 x 6.1023 = 3.1023 phân tử h2.

0,25 x 6.1023 = 1,5.1023 phân tử nacl.

0,05 x 6.1023 = 0,3.1023 phân tử h2o.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP