“Goodbye Jane!” - "________"...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the mo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges
“Goodbye,Jane!”
- "________"
So longYeahThe sameSo so

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
So long

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP