Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Hãy tìm thể tích khí ở đktc của: ...

1
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:

- 0,25 mol CO2; - 0,25 mol O2;

- 21g N2; - 8,8g CO2;

- 9.1023 phân tử H2; - 0,3.1023 phân tử CO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,25.22,4 = 5,6(l)

- VO2 = nO2.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6(l)

- nN2 =21/28= 0,75(mol)

→VN2 = nN2.22,4 = 0,75.22,4= 16,8(g)

-nCO2=8,8/44= 0,2 (mol)

→VCO2 = nCO2. 22,4 = 0,2.22,4 = 4,48(l)

-nH2=9.10^23/6.10^23=1,5(mol)

→VH2 = nH2. 22,4 = 1,5. 22,4 = 33,6(l)

-nCO=0,3.10^23/6.10^23= 0,05(mol)

→VCO = nCO. 22,4 = 0,05. 22,4 = 1,12(l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP