He missed the opportunity to study abroad He...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He missed the opportunity to study abroad. He did...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He missed the opportunity to study abroad. He didn’t realize the importance of English.

A. He hadn’t realized the importance of English until he missed the opportunity to study abroad.

B. Had he missed the opportunity to study abroad, he wouldn’t have realized the importance of English.

C. It was only after he realized the importance of English that he missed the opportunity to study abroad.

D. Not until he realized the importance of English did he miss the opportunity to study abroad.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội học tập ở nước ngoài. Anh ấy đã nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh.

= A. Anh ấy đã không nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh cho tới khi lỡ mất cơ hội học tập ở nước ngoài.

Các đáp án còn lại không hợp nghĩa:

B. Nếu anh ấy không bỏ lỡ cơ hội học tập ở nước ngoài, thì anh ấy đã không nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh.

Chú ý: Câu điều kiện loại 3: If S had PII, S would have PII => Dạng đảo ngữ: Had S PII, S would have PII.

Dùng để diễn tả một giả định không có thật trong quá khứ.

C. Chỉ sau khi đã nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh thì anh ấy mới lỡ mất cơ hội học tập ở nước ngoài.

Chú ý: It tobe only after S V O that S V O. – (Chỉ sau khi….thì mới…).

D. Mãi cho tới khi anh ấy nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh thì anh ấy mới lỡ mất cơ hội học tập ở nước ngoài.

Chú ý: Câu đảo ngữ: Not until + N/clause+ aux S V (Mãi cho tới khi…thì mới…).

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP