You need to make ______ about what course...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You need to make ______ about what course to take...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You need to make ______ about what course to take at university.

A. a decision B. a fortune C. a guess D. an impression

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Câu hỏi từ vựng.

A. make a decision = (to) decide: đưa ra quyết định.

B. make a fortune: trở nên giàu có.

C. make a guess: dự đoán.

D. make an impression: gây ấn tượng.

Chỉ có đáp án A là phù hợp.

Dịch: Bạn cần phải quyết định về việc tham gia khóa học nào ở đại học.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP