You looked exhausted I think you’ve ______ more...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You looked exhausted. I think you’ve ______ more ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You looked exhausted. I think you’ve ______ more than you can handle.

A. turned on B. taken up C. turned up D. taken on

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Câu hỏi từ vựng- Cụm động từ.

A. turned on: bật (công tắc).

B. taken up: đảm nhiệm, gánh vác.

C. turned up: xuất hiện.

D. taken on: thuê.

Chỉ có đáp án B là hợp nghĩa.

Dịch: Trông cậu thật là mệt mỏi. Tôi nghĩ là cậu đang gánh vác nhiều hơn những gì cậu có thể kiểm soát.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP