Only after she had finished the course did...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Only after she had finished the course did she re...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Only after she had finished the course did she realize she ______ a wrong choice.

A. had made B. has made C. had been making D. was making

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Thời thì.

Diễn tả một sự việc diễn ra trước một sự việc khác trong quá khứ => Dùng thì quá khứ hoàn thành (had PII).

Chú ý: Cấu trúc đảo ngữ với Only after: Only after + clause + aux S V O (Chỉ sau khi…thì mới…).

Dịch: Chỉ sau khi cô ấy kết thúc khóa học thì cô ấy mới nhận ra rằng mình đã có một quyết định sai lầm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP