We truly respected our father and always ______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We truly respected our father and always ______ b...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We truly respected our father and always ______ by his rule.

A. submitted B. complied C. obeyed D. abode

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Câu hỏi từ vựng.

A. submitted (v): nộp (giấy tờ).

B. obeyed + sbd/smt (v): vâng lời, tuân theo ai/cái gì.

C. complied + with smt (v): tuân theo cái gì.

D. abode + by smt (v): tuân theo cái gì.

Chỉ có đáp án D là đúng do đi với giới từ by.

Dịch: Chúng tôi rất tôn trọng cha mình và luôn tuân theo những nguyên tắc của ông.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP