Your brother hardly talks to anyone ______? A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Your brother hardly talks to anyone, ______? A. ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Câu hỏi đuôi.

- Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S?

- Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định.

S + don’t/ doesn’t/didn’t + V….., do/does/did + S?

Nhưng trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… thì câu đó sẽ được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định.

Như vậy, ở câu trên xuất hiện “hardly” nên phần hỏi đuôi sẽ là ở dạng khẳng định => does he.

Dịch: Anh cậu rất ít khi nói chuyện với mọi người, có phải vậy không?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP