Hòa tan hoàn toàn 35 4g hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 35...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 35,4g hỗn hợp gồm Ag và Cu cần 200g dung dịch HNO3 31,5% thu được khí Nitơ mono oxit. a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b. Trong công nghiệp HNO3 được điều chế từ NH3. Hãy viết phương trình phản ứng và tính thể tích khí NH3 ở đktc cần để điều chế lượng axit nitric nói trên (giả sử hiệu suất toàn quá trình đạt 90%).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3Cu + 8HNO3 —> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O a…………8a/3 3Ag + 4HNO3 —> 3AgNO3 + NO + 2H2O b…………4b/3 —> 64a + 108b = 35,4 nHNO3 = 8a/3 + 4b/3 = 200.31,5%/63 = 1 —> a = 0,3 và b = 0,15 —> %Cu = 54,24% và %Ag = 45,76% NH3 —> NO —> NO2 —> HNO3 1…………………………………….1 —> nNH3 = 1/90% = 10/9 —> V = 224/9 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP