Hỗn hợp A chứa một axit RCOOH X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A chứa một a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A chứa một axit RCOOH (X), một ancol 2 chức R’(OH)2 (Y) và một este hai chức (R”COO)2R’ (Z), biết X, Y, Z đều no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol A cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Nếu cho 0,09 mol A tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 4 gam NaOH nguyên chất. Mặt khác, 14,82 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và một ancol duy nhất là etylen glycol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 12,15. B. 16,15. C. 13,21. D. 9,82.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp A thành: CnH2nO2: a mol C2H4(OH)2: b mol H2O: -c mol CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 —> nCO2 + nH2O C2H4(OH)2 + 2,5O2 —> 2CO2 + 3H2O nA = a + b – c = 0,09 (1) nO2 = a(1,5n – 1) + 2,5b = 0,48 (2) mCO2 – mH2O = 44(na + 2b) – 18(na + 3b – c) = 10,84 (3) nNaOH = a = 0,1 —> b = 0,07; c = 0,08; n = 2,7 —> mA = 9,88 Tỉ lệ: 9,88 gam A —> 0,1 mol CnH2n-1O2K —> 14,82 gam A —> 0,15 mol CnH2n-1O2K —> mCnH2n-1O2K = 16,17 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP