Cho các phát biểu sau: a Điện phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH. (b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng thu được Al và Cu. (c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuCl2 và HCl có hiện tượng ăn mòn điện hóa. (d) Kim loại có độ cứng lớn nhất là W có thể cắt được thủy tinh. (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 thu được chất rắn gồm Ag và AgCl. (f) H2S có thể tác dụng được với dung dịch FeSO4. (g) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+. Số phát biểu không đúng là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Sai: NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH Cl2 + NaOH —> NaCl + NaClO + H2O (b) Sai, chỉ có CuO bị khử: CuO + CO —> Cu + CO2 Chất rắn thu được gồm Cu và Al2O3. (c) Đúng, do xuất hiện 2 điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li: Zn + Cu2+ —> Zn2+ + Cu (d) Sai (e) Đúng: Ag+ + Cl- —> AgCl và Ag+ + Fe2+ —> Ag + Fe3+ (f) Sai (g) Đúng

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP