Hỗn hợp A gồm 3 oligopeptit X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 3 olig...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 3 oligopeptit X, Y, Z đều được cấu tạo từ Gly, Ala và Val và E là este của ancol etylic và axit cacboxylic T no, đơn chức, mạch hở. Chia A thành hai phần bằng nhau: + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn cần vừa đủ 45,08 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi làm kết tủa được tối đa 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 1M. + Phần 2: Thủy phân hoàn toàn cần V lít dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp B chỉ chứa muối natri của các α-amino axit và axit T. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 0,925 mol CO2 và 1,05 mol H2O. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,02 B. 1,80 C. 0,97 D. 1,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do T no, đơn chức nên nNH2-R-COONa = 2(nH2O – nCO2) = 0,25 —> nT = nC2H5OH = 0,75V – 0,25 Bảo toàn C: 0,925 + 0,75V/2 + 2(0,75V – 0,25) = 1,8 —> V = 0,733 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP