Cho 0 15 mol a-aminoaxit mạch cacbon không...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,15 mol a-amino...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,15 mol a-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh A phản ứng vừa hết với 150ml dung dịch HCl 1M tạo 25,425 gam muối. Cho tiếp lượng NaOH vừa đủ vào dung dịch sau phản ứng tạo ra 35,325 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là A. HOOC-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. C. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. D. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA : nHCl = 1 : 1 nên A có 1 nhóm -NH2 mNH2-R(COONa)r = 35,325 – 0,15.58,5 = 26,55 Do mNH2-R(COONa)r > mNH3Cl-R(COOH) nên r > 1 (1) MA = 25,425/0,15 – 36,5 = 133 —> R + 45r + 16 = 133 (2) (1)(2) —> r = 2 và R = 27: C2H3 A là HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP