Cho m gam hỗn hợp T gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp T ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp T gồm Fe(NO3)2, Al, Fe3O4 phản ứng với 1,9 mol HCl thì thu được dung dịch A chỉ chứa (m + 44,77) gam muối và hỗn hợp khí gồm: H2 0,05 mol và NO 0,3 mol. Cho A qua dung dịch Na2CO3 dư thì thu được 66,62 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Al trong T có giá trị gần nhất với A. 7%. B. 9%. C. 18%. D. 20%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nNH4+ = x Bảo toàn H —> nH2O = 0,9 – 2x Bảo toàn khối lượng: m + 1,9.36,5 = m + 44,77 + 0,05.2 + 0,3.30 + 18(0,9 – 2x) —> x = 0,02 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,16 nH+ = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,2 —> nFe3O4 = 0,05 Dung dịch A chứa Al3+ (a), Fe3+ (b), Fe2+ (c), NH4+ (0,02) và Cl- (1,9) Bảo toàn điện tích: 3a + 3b + 2c + 0,02 = 1,9 Bảo toàn Fe —> b + c = 0,16 + 0,05.3 A + Na2CO3 —> Al(OH)3, Fe(OH)3 và FeCO3 m↓ = 78a + 107b + 116c = 66,62 —> a = 0,4; b = 0,06 và c = 0,25 —> %Al = 21,09%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP