Hỗn hợp X gồm Fe3O4 Fe Cu Hòa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Fe3O4,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe, Cu. Hòa tan hoàn toàn 36,64g X trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Làm mất màu tối đa 36ml dung dịch KMnO4 1M. Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn chứa 0,37 mol nguyên tố oxi. Tính % khối lượng các chất trong X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Fe3O4, Fe, Cu trong X. mX = 232a + 56b + 64c = 36,64 Bảo toàn electron: a + 3b + 2c = 0,08.2 + 2.0,036.5 Chất rắn chứa Fe2O3 (3a + b)/2 và CuO (c mol) —> nO = 3(3a + b)/2 + c = 0,37.2 —> a = 0,12; b = 0,1; c = 0,05 —> %Fe3O4 = 75,98% %Fe = 25,29% %Cu = 8,73%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP