Cho 24 21 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 24,21 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 24,21 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào 200 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,4M. Kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc), đồng thời thu được dung dịch Y và 18,64 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch Y thu được 20,83 gam rắn khan. Nếu cho 24,21 gam X trên vào 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M và Al2(SO4)3 0,2M, kết thúc phản ứng thu được lượng kết tủa là A. 27,19 gam B. 50,49 gam C. 34,99 gam D. 20,20 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,2 và nH2SO4 = 0,08 nBaSO4 = 0,08 —> SO42- đã kết tủa hết. Trong X đặt a, b, c là số mol Na, Ba, O mX = 23a + 137b + 16c = 24,21 ne = a + 2b = 2c + 0,12.2 Dung dịch Y chứa Na+ (a), Ba2+ (b – 0,08), Cl- (0,2), bảo toàn điện tích —> OH- (a + 2b – 0,36) —> 23a + 137(b – 0,08) + 35,5.0,2 + 17(a + 2b – 0,36) = 20,83 —> a = 0,3; b = 0,11; c = 0,14 Trong thí nghiệm 2: nH2SO4 = 0,03 và nAl2(SO4)3 = 0,06 nSO42- = 0,21 —> nBaSO4 = 0,11 nH+ = 0,06, nAl3+ = 0,12 và nOH- = a + 2b = 0,52 —> 0,52 = 0,06 + 0,12.4 – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,02 —> m↓ = 27,19

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP