Cho các thí nghiệm sau: 1 Nhiệt phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (1) Nhiệt phân Fe(NO3)2. (2) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH. (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng. (4) Đốt cháy HgS bằng O2. (5) Cho Mg dư tác dụng với dung dịch FeCl3. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Fe(NO3)2 —> Fe2O3 + NO2 + O2 (b) Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2 (c) NH3 + CuO —> N2 + Cu + H2O (d) HgS + O2 —> Hg + SO2 (e) Mg dư + FeCl3 —> MgCl2 + Fe Tất cả tạo đơn chất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP