Trieste X được tạo thành từ glyxerol và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trieste X được tạo t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trieste X được tạo thành từ glyxerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X số nguyên tử C nhiều hơn số nguyên tử O là 1. Cho m gam X tác dụng với lượng dư NaOH thì có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần ít nhất bao nhiêu lít O2? A. 17,92 B. 13,44 C. 8,96 D. 14,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số O = 6 —> Số C = 7 —> X là (HCOO)2C3H5-OOCCH3 (C7H10O6) nNaOH = 0,3 —> nX = 0,1 C7H10O6 + 6,5O2 —> 7CO2 + 5H2O 0,1…………..0,65 —> V = 14,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP