Để phản ứng vừa hết 16 32 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để phản ứng vừa hết ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để phản ứng vừa hết 16,32 gam chất hữu cơ X cần dùng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng chỉ thu được hơi nước và 25,08 gam hỗn hợp muối Y. Đốt cháy Y với lương oxi vừa đủ thu được Na2CO3; 16,8 lít CO2 và 5,94 gam nước. Biết X có CTPT trùng với CTDGN. Số nguyên tử H trong phân tử X là? A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 —> nNa2CO3 = 0,15 nCO2 = 0,75 và nH2O = 0,33 Bảo toàn C —> nC = nCO2 + nNa2CO3 = 0,9 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng X + NaOH —> nH2O = 0,18 Bảo toàn H —> nH(X) = 0,33.2 + 0,18.2 – 0,3 = 0,72 nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,3 —> C : H : O = 0,9 : 0,72 : 0,3 = 15 : 12 : 5 —> X là C15H12O5 —> X có 12H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP