Hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 oxi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Mg và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 (oxi chiếm 25% khối lượng). Cho m gam X vào dung dịch gồm H2SO4 2M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chứa 38,05 gam muối trung hòa và 0,03 mol NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho 140 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, thu được dung dịch Z. Cô cạn Z rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp khí và hơi T (các phản ứng thực hiện trong khí trơ). Tỉ khối của T so với He gần giá trị nào nhất sau đây? A. 9. B. 10. C. 8. D. 11.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mX = a gam —> m kim loại = 0,75a và nO = 0,25a/16 mol nH+ = 4nNO + 2nO = 0,12 + 0,5a/16 —> nH2SO4 = 0,06 + 0,25a/16 —> nKNO3 = nH2SO4/2 = 0,03 + 0,25a/32 Dung dịch muối chứa: mFe + mMg = 0,75a nSO42- = 0,06 + 0,25a/16 0,22 nK+ = 0,03 + 0,25a/32 0,11 nNO3- = 0,03 + 0,25a/32 – 0,03 = 0,25a/32 (Bảo toàn N) 0,08 —> 0,75a + 96(0,06 + 0,25a/16) + 39(0,03 + 0,25a/32) + 62.0,25a/32 = 38,05 —> a = 10,24 —> nFe = 0,12 và nMg = 0,04 Trong dung dịch Y: nFe3+ + nFe2+ = 0,12 3nFe3+ + 2nFe2+ + nMg2+ + nK+ = 2nSO42- + nNO3- —> nFe3+ = 0,09 và Fe2+ = 0,03 Khi thêm nNa+ = nOH- = 0,14 vào nOH- không đủ để kết tủa hết 3 ion kim loại nên không xác định dung dịch còn gì?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP