Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp bột X gồm Al...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH loãng thu được 5,376 lít H2 (đktc). Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chắt rắn y. Cho Y phản ứng vừa du với V mi dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M tạo 4,4352 lít H2 (đklc) Giá trị cua V là :

A, 300 ml. B. 450 ml. C. 360 ml. D. 600 ml.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X phản ứng với NaOH được 5,376 lít H2 (đktc) => nAl = 0,16 mol

Phản ứng nhiệt nhôm:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Al và Fe phản ứng với hỗn hợp axit tạo khí => x = 0,042 mol

Từ các phản ứng của Al, Fe2O3, Al2O3, Fe với H+ trong V ml dung dịch hốn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M, tính được V = 450m

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP