Hỗn hợp E chứa peptit X tạo bởi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa pepti...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa peptit X (tạo bởi glyxin và alanin; có số liên kết peptit nhỏ hơn 7) và este Y mạch hở (được tạo bởi etylen glicol và một axit đơn, không no chưa một liên kết C=C). Đun nóng m gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 23,08 gam hỗn hợp F. Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Trong phân tử X có ba gốc Gly. B. X chiếm 29,66% khối lượng trong E. C. Khối lượng muối của axit đơn chức trong F là 15,04 gam. D. Giá trị của m là 18,80.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hỗn hợp muối F chứa: CnH2n-3O2Na: x mol CmH2mNO2Na: y mol mF = x(14n + 52) + y(14m + 69) = 23,08 (1) nNa2CO3 = (x + y)/2 —> nCO2 = nx + my – (x + y)/2 = 0,54 (2) và nH2O = x(2n – 3)/2 + my = 0,42 (3) Giải hệ (1)(2)(3): nx + my = 0,66 (4) x = 0,16 y = 0,08 (4) —> 8n + 4m = 33 Do n ≥ 3 và 2 < m Gly : Ala = 3 : 1 X có số liên kết peptit nhỏ hơn 7 nên số mắt xích nhỏ hơn 8 —> X là (Gly)3(Ala) (0,02 mol) —> A đúng. Y là (CH2=CH-COO)2C2H4 (0,08 mol) —> m = mX + mY = 18,8 —> D đúng —> %X = 27,66% —> B sai mCH2=CH-COONa = 15,04: C đúng

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP