Hỗn hợp X gồm Al Al2O3 MgO và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, MgO và Cr2O3 (trong đó MgO : Cr2O3 = 1 : 1). Nung nóng 55,56 gam X trong khí trơ, sau một thời gian thu được rắn Y. Chia ra làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư thấy lượng NaOH phản ứng là 12 gam. Phần 2 cho vào dung dịch HCl loãng dư thu được 3,024 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 69,815 gam muối. Giả sử Trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là: A. 80% B. 75%. C. 60%. D. 50%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c, c là số mol Al, Al2O3, MgO và Cr2O3 trong một nửa X. mX = 27a + 102b + 40c + 152c = 55,56/2 (1) nNaOH = a + 2b = 0,3 (2) nO = 3b + 4c —> nH2O = 3b + 4c Bảo toàn H —> nHCl = 6b + 8c + 0,135.2 —> m muối = 27.0,3 + 24c + 52.2c + 35,5(6b + 8c + 0,135.2) = 69,815 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,12; b = 0,09; c = 0,08 2Al + Cr2O3 —> Al2O3 + 2Cr 0,12….0,08 2u……….u…………………….2u 0,12-2u Bảo toàn electron —> 3(0,12 – 2u) + 2.2u = 0,135.2 —> u = 0,045 —> H = 2u/0,12 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP