Hỗn hợp X gồm Mg Fe Cu Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Mg, Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu, Fe2O3 và CuO, trong đó oxi chiếm 10% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn toàn vào dung dịch Y gồm HCl 0,74M và NaNO3 0,1M, thu được dung dịch Z chỉ chứa (m+29,37) gam muối trung hoà và 0,448 lít khí N2 (đktc). Dung dịch Z phản ứng tối đa với 0,67 mol KOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 22,4. B. 20,6. C. 16,2. D. 18,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt Y gồm nNaNO3 = x và nHCl = 7,4x và Z chứa nNH4+ = y Z + KOH —> Dung dịch chứa K+ (0,67), Na+ (x), Cl- (7,4x), bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,67 – 6,4x Bảo toàn N: x = y + (0,67 – 6,4x) + 0,02.2 (1) Bảo toàn H —> nH2O = 3,7x – 2y Bảo toàn khối lượng: m + 85x + 36,5.7,4x = m + 29,37 + 0,02.28 + 18(3,7x – 2y) (2) (1)(2) —> x = 0,1 và y = 0,03 nH+ = 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,1 —> mX = 0,1.16/10% = 16 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP