I didn’t know that you were at home...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I didn’t know that you were at home. I didn’t dro...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

A. Not knowing that you were at home, but I still dropped in.

B. I didn’t know you were at home although I didn’t drop in.

C. Not knowing that you were at home, I didn’t drop in.

D. If I knew that you were at home, I would drop in.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Tôi đã không biết bạn có ở nhà. Tôi đã không ghé thăm.

= C. Không biết bạn đã có ở nhà, tôi đã không ghé thăm.

Hiện tại phân từ sử dụng V-ing làm chủ ngữ trong câu có 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ, dùng để miêu tả 2 hành động xảy ra đồng thời hoặc để chỉ mối tương quan nguyên nhân- kết quả. Trong câu này là chỉ mối quan hệ nguyên nhân- kết quả.

Các đáp án còn lại:

A. Không biết bạn đã có ở nhà, nhưng tôi vẫn ghé thăm.

B. Tôi không biết bạn đã có ở nhà mặc dù tôi đã không ghé qua.

D. Nếu tôi biết bạn ở nhà thì tôi sẽ ghé thăm.

Câu điều kiện loại 2: If S V-ed, S would V dùng để 1 chỉ giả định không có thật ở hiện tại. Nhưng bản chất hành động trong câu là xảy ra trong qua khứ, nên ta không chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP