She spent _________ her free time watching TV...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She spent _________ her free time watching TV. A...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his... + N = hầu hết. Most of là đại từ, theo sau là danh từ xác định, đề cập đến những đối tượng cụ thể.

Most + N (danh từ số nhiều không xác định) cũng nghĩa là hầu hết. Most là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định.

A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để.

A lot of = lots of dùng để chỉ số lượng nhiều dù là đếm được hay không đếm được.

Dịch nghĩa: Cô ấy dùng hầu hết thời gian rảnh của mình để xem TV.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP