Kevin put a fence so that people didn’t...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Kevin put a fence so that people didn’t walk on h...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Kevin put a fence so that people didn’t walk on his garden

A. Kevin put a fence because he wants to remind people to walk on his garden.

B. Kevin put a fence to prevent people from walking on his garden

C. In order to tell people to walk on his garden, Kevin put a fence

D. So as to encourage people to walk on his garden, Kevin put a fence

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch nghĩa: Kevin đặt hàng rào để mọi người không đi bộ trên khu vườn của mình.

= B. Kevin đặt hàng rào để ngăn chặn mọi người đi bộ trên khu vườn của mình.

(to) prevent somebody from doing something: ngăn chặn ai làm gì.

Các đáp án còn lại:

A. Kevin đặt hàng rào vì anh muốn nhắc nhở mọi người đi bộ trên khu vườn của mình.

C. Để cho mọi người đi bộ trên khu vườn của mình, Kevin đặt hàng rào.

D. Để khuyến khích mọi người đi bộ trên khu vườn của mình, Kevin đặt hàng rào.

Các đáp án trên đều sai về nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP