We started working here three years ago A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We started working here three years ago A. We ha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We started working here three years ago

A. We have worked here for three years

B. We worked here for three years

C. We will work here for three years.

D. We have no longer worked here for three years.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Dịch nghĩa: Chúng tôi bắt đầu làm việc ở đây ba năm trước.

= A. Chúng tôi đã làm việc ở đây được ba năm rồi.

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả những hành động xảy ra trong quá khứ, vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại và có thể còn kéo dài đến tương lai.

Cấu trúc: S + started + V-ing + thời gian

= S + have/has + since/for + mốc thời gian/khoảng thời gian

Các đáp án còn lại:

B. Chúng tôi đã làm việc ở đây trong 3 năm.

C. Chúng tôi sẽ làm việc ở đây trong 3 năm.

D. Chúng tôi không còn làm việc ở đây được 3 năm nữa.

Các đáp án B, C sai vì chia sai thì. Đáp án D sai về nghĩa

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP