I didn’t realize who he was until later...

Viết Lại Câu I didn’t realize who he was until later. => Only late...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only later did i realize who he was.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP