The facts were not all made public until...

Viết Lại Câu The facts were not all made public until later. => On...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> only until later were the facts all made public

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP