Khi nói về mối liên quan giữa ADN...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Khi nói về mối liên quan giữa ADN, ARN và...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Khi nói về mối liên quan giữa ADN, ARN và protein ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. ADN làm khuôn để tổng hợp ARN và ngược lại.
II. Một phân tử ADN có thể mang thông tin di truyền mã hóa cho nhiều phân tử protein khác nhau.
III. ADN trực tiếp làm khuôn cho quá trình phiên mã và dịch mã.
IV. Quá trình phiên mã, dịch mã đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chỉ có phát biểu ii đúng. → đáp án b.
vì trên mỗi phân tử adn có nhiều gen, mỗi gen quy định tổng hợp 1 loại hoặc nhiều loại prôtêin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP