Một loài thực vật tính trạng hình dạng...

Quy Luật Di Truyền Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 c...

0
Quy Luật Di Truyền

Một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 cặp gen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả hai alen trội A và
B quy định quả tròn; kiểu gen chỉ có một alen trội A hoặc B quy định quả dài; kiểu gen đồng hợp lặn quy định
quả dẹt. Cho cây quả tròn giao phấn với cây quả dài (P), thu được F1 có 4 kiểu tổ hợp giao tử khác nhau. Theo lí
thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F1 có thể tạo ra tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Có 6 phép lai phù hợp với kết quả trên.
III. Có 2 phép lai (P) thu được tỉ lệ phân li kiểu hình 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài.
IV. Ở F1, cây quả dẹt luôn chiếm tỉ lệ 25%.
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f1 có 4 kiểu tổ hợp giao tử = 4 loại giao tử × 1 loại giao tử hoặc = 2 loại giao tử × 2 loại giao tử.
(i) sai. vì đời f1 chỉ có 4 tổ hợp giao tử thì đời con chỉ có tối đa 4 loại kiểu gen.
(ii) đúng.
- trường hợp 1: = 4 loại giao tử × 1 loại giao tử sẽ có 2 phép lai là: aabb × aabb; aabb × aabb.
- trường hợp 2: = 2 loại giao tử × 2 loại giao tử sẽ có 4 phép lai là: aabb × aabb; aabb × aabb; aabb × aabb; aabb × aabb.
(iii) đúng. có 2 phép lai cho đời con có tỉ lệ 3 cây quả tròn : 1 cây quả dài, đó là aabb × aabb; aabb × aabb.
(iv) sai. vì trong 6 phép lai thì không có phép lai nào cho đời f1 có cây quả dẹt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP