Trường hợp nào sau đây được gọi là...

Tiến Hóa Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử? A. Cá...

0
Tiến Hóa

Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử?
A. Các cá thể giao phối với nhau nhưng con lai bị bất thụ.
B. Các cá thể sinh sản vào các mùa khác nhau.
C. Các cá thể có cơ quan sinh sản không tương đồng.
D. Các cá thể có tập tính giao phối khác nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cách li sau hợp tử :
những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ, thực chất là cách li di truyền, do không tương hợp giữa 2 bộ nst của bố mẹ về số lương, hình thái, cấu trúc.
+ thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển.
+ hợp tử phát triển nhưng con lai không sống hoặc con lai bất thụ.
trong các dạng cách li trên, a là cách li sau hợp tử.
b là dạng cách li sinh thái thuộc dạng cách li trước hợp tử
c là dạng cách li cơ học thuộc dạng cách li trước hợp tử
d là dạng cách li tập tính thuộc dạng cách li trước hợp tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP