Lai hai cá thể đều dị hơp về...

Quy Luật Di Truyền Lai hai cá thể đều dị hơp về 2 cặp gen (Aa và Bb)....

0
Quy Luật Di Truyền

Lai hai cá thể đều dị hơp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết 2 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu kết luận phù hợp kết quả của phép lai trên?
(1) Tính theo lý thuyết, ở đời con cơ thể mang 2 tính trạng trội có thể có 5 kiểu gen quy định.
(2) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%.
(3) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 10%.
(4) Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 9%.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p: dị hợp 2 cặp gen lai với nhau → aabb = 2,25% → kiểu gen này chỉ có thể tạo ra do hoán vị.
aabb = 4,5%ab . 50%ab hoặc = 15%ab.15%ab hoặc = 45%ab.5%ab.
xét các phát biểu của đề bài:
(1) đúng. ở trường hợp 2, 3 thì cơ thể mang 2 tính trạng trội có thể có 5 kiểu gen quy định.
(2) đúng. ở trường hợp 2 thì hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%.
(3) đúng. ở trường hợp 3 thì hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 10%.
(4) đúng. ở trường hợp 1 thì hoán vị gen đã xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 9%.
→ cả 4 kết luận trên đều đúng → đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP