Ở một quần thể ngẫu phối xét 3...

Di Truyền Quần Thể Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 locut gen sau: Loc...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 locut gen sau: Locut gen I có 3 alen (quan hệ các alen: a1>a2=a3) nằm trên cặp NST thường số 1; Locut gen II có 5 alen (quan hệ các alen: b1>b2=b3=b4>b5) và Locut gen III có 4 alen (quan hệ các alen: d1=d2>d3>d4) cùng nằm trên cặp NST thường số 3. Trong trường hợp không xảy ra đột biến. Cho các nhận định sau:
(1) số kiểu gen tối đa trong quần thể trên là 1260.
(2) Quần thể trên sẽ cho tối đa 60 loại giao tử ở các locut gen trên.
(3) Xuất hiện 160 loại kiểu hình trong quần thể.
(4) Xuất hiện 6000 loại kiểu giao phối trong quần thể. Số nhận định đúng:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

áp dụng công thức số kiểu gen của một gen có r alen = r.(r+1)/2
1. số kiểu gen a= 3.4/3= 6
số kiểu gen b,d= 5.4(5.4+1)/2= 210
tổng số kiểu gen= 6.210= 1260à 1 đúng
2. số loại giao tử a= 3
số loại giao tử của b, d= 4.5= 20
tổng số loại giao tử= 20.3= 60à 2 đúng
3. số loại kiểu hình
a có các kiểu hình a1, a2, a3, a2a3= 4
b có các kiểu hình: b1,b2, b3, b4, b5, b2b3, b2b4, b3b4= 8
d có các kiểu hình d1, d2, d3, d4, d1d2= 5
tổng có 4.8.5= 160à 3 đúng
4. số kiểu giao phối nếu không tính sự thuận ngịch của bố mẹ= 1260!
số kiểu giao phối nếu tính sự thuận ngịch của bố mẹ= 1260.1260

4 sai
đáp án là c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP