Một quần thể có 500 cây có kiểu...

Di Truyền Quần Thể Một quần thể có 500 cây có kiểu gen AA; 400 cây có...

0
Di Truyền Quần Thể

Một quần thể có 500 cây có kiểu gen AA; 400 cây có kiểu gen Aa; 100 cây có kiểu gen aa.
Trong điều kiện không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen. Có các kết luận sau:
(1) Quần thể chưa cân bằng về mặt di truyền.
(2) Alen A có tần số 0,60; alen a có tần số 0,40.
(3) Sau một thế hệ giao phối tự do, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,42.
(4) Sau một thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,25.
(5) Nếu chỉ cho các cá thể có kiểu gen Aa và aa trong quần thể ngẫu phối thì tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa
thu được ở đời con là 0,36.
Số kết luận không đúng là:

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Thành phần kiểu gen của quần thể: P: 0,5AA + 0,4Aa+0,1aa = 1.
Dễ dàng thấy rằng, quần thể chưa đạt cân bằng di truyền. 1 đúng.
A = 0,5 + 0,2 = 0,7; a = 1- A = 1-0,7 = 0,3. Vậy 2 sai.
Sau một thế hệ giao phối tự do cấu trúc di truyền của quần thể: F 1 : 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa =1. Vậy 3 đúng.
Sau một thế hệ tự phối, quần thể có cấu trúc di truyền: F 1 : 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa = 1. Vậy 4 sai.
Nếu chỉ cho các cá thể có kiểu gen Aa và aa trong quần thể ngẫu phối, ta lập lại cấu trúc di truyền của quần thể: 0,8Aa + 0,2aa = 1.
Khi đó, tần số alen A = 0,4; a = 0,6.
Sau một thế hệ ngẫu phối ta có cấu trúc di truyền của quần thể: F1:
0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = 1.
Vậy 5 đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP