Nga is very tired now She all day...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Nga is very tired now. She...........all day yest...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Nga is very tired now. She...........all day yesterday.
A. must work B. can have worked C. should have worked D. must have worked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP